We are the 1%, Bitches

Erik Erikson, the man behind RedState.net and The 53%. 

Erik Erikson, the man behind RedState.net and The 53%. 

Larry Summers

Larry Summers

99% Shit 1% Shinola

99% Shit 1% Shinola